follow us

tuleeko kilpailukieltosopimuksesta jatkossa aina maksaa korvausta tyÖntekijÄlle?

Työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijällä ei ole velvollisuutta pidättäytyä kilpailemasta työnantajan kanssa, elleivät työnantaja ja työntekijä ole siitä erikseen sopineet. Kilpailukiellosta sopiminen on mahdollista työsopimuslaissa säädetyin edellytyksin. 

Tällä hetkellä voimassa olevan sääntelyn mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia kilpailukiellosta, joka ulottuu myös työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Edellytyksenä on, että kilpailunrajoitukseen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Mikäli kilpailunrajoitus kestää enintään kuusi kuukautta, ei siitä nykysääntelyn mukaan tarvitse suorittaa korvausta. Yli kuuden kuukauden mittainen kilpailukielto taas edellyttää, että työntekijä saa siitä myös kohtuullisen korvauksen. 

Loppuvuodesta 2020 hallitus antoi eduskunnalle esityksen, joka toisi muutoksia kilpailukieltosopimusten sääntelyyn. Merkittävänä muutoksena hallituksen esityksessä ehdotetaan, että kilpailukieltorajoituksesta tulisi aina maksaa työntekijälle korvausta.

Korvauksen suuruus määräytyisi työntekijän palkan ja kilpailukiellon keston mukaan seuraavasti: 

Korvaus maksettaisiin kilpailukiellon aikana tavanomaisina palkkapäivinä, ellei työsuhteen päättämisen jälkeen toisin sovittaisi. Vuotta pidempiä kilpailukieltosopimuksia ei edelleenkään hyväksyttäisi. 

Nykyisellään kilpailukieltosopimuksia on laadittu melko kevyin perustein ja osa sopimuksista lienee myös tarpeettomia. Uusi lainsäädäntö voimaan tullessaan ohjaisi työnantajia jatkossa arvioimaan edellytysten täyttymistä tarkemmin sekä tarkastamaan kaikki organisaation olemassa olevat kilpailukieltosopimukset. 

Vaatimus korvauksen suorittamisesta tulisi nimittäin koskemaan myös sellaisia kilpailukieltosopimuksia, jotka on solmittu jo ennen uuden lain voimaan tuloa.

Näin ollen työnantajien tulisi vuoden siirtymäajan kuluessa arvioida olemassa olevien kilpailukieltosopimustensa tarpeellisuus sekä lain edellytysten olemassaolo, ja tarvittaessa irtisanoa tarpeettomat kilpailukieltosopimukset korvausvelvollisuuden välttämiseksi. Ehdotuksen mukaan laki olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2022, ja edellä mainittu siirtymäaika kestäisi siis ensimmäisen voimassaolovuoden.  

MUUTOSEHDOTUKSET PÄHKINÄNKUORESSA